HET TWISKE

Natura 2000-gebied bedreigd door plannen Recreatieschap Twiske-Waterland

Met 650 hectare aan rietlanden, weiden, bossen en open water vormt Het Twiske een belangrijk natuurgebied in Noord-Holland met tal van zeldzame vogels en zoogdieren.
Het Twiske wordt helaas bedreigd door plannen van het Recreatieschap Twiske-Waterland voor grootschalige recreatie, zoals meerdaagse dance festivals, een camping en een vakantiepark. Daarmee lapt het Recreatieschap de Europese Natura 2000-richtlijn volkomen aan zijn laars.
Alle reden dus voor NatuurAlert om zich te mengen in de strijd voor de natuur in Het Twiske.

Rietzanger in Het Twiske, foto © Bert van Dillen

Grootschalige evenementen 
Vanwege de bijzondere natuurwaarden kreeg Het Twiske in 2013, tegelijkertijd met het Ilperveld, Varkensland en het Oostzanerveld, de status van Natura 2000-gebied. Het gebied herbergt namelijk zeldzame moeras-, riet-, en watervogels, waaronder de roerdomp, watersnip, rietzanger, kleine karekiet, snor, smient en slobeend. In Het Twiske verblijven ook vogels als de oeverzwaluw, bruine kiekendief, buizerd, havik, kerkuil en torenvalk, en zoogdieren als de meervleermuis, hermelijn en Noordse woelmuis. 

 

Al ruim voordat het gebied in 2013 de Natura 2000-status kreeg was sprake van recreatief gebruik.
Voor zover legaal en niet strijdig met de Europese Natura 2000-richtlijn, mag dat nog steeds op voorwaarde dat activiteiten niet verder worden uitgebreid. Dat gebeurt in Het Twiske echter wel, en in toenemende mate. Hiertegen wordt door de verantwoordelijke bestuurders niet opgetreden. Integendeel, het Recreatieschap Twiske-Waterland bevordert actief grootschalige activiteiten die in strijd zijn met de Europese regelgeving.

Plannen in strijd met Natura 2000 richtlijn
Het behoud van de natuurwaarden in Het Twiske gaat in principe goed samen met kleinschalige recreatie. Recreanten kunnen er overdag bijvoorbeeld heerlijk wandelen, fietsen, zwemmen, kanoën, zeilen of picknicken, ook al klagen bezoekers in een door het NBTC/NIPO gehouden bezoekersonderzoek over geluidsoverlast. De echte dreiging komt van grootschalige activiteiten, zoals het dance festival Welcome to The Future dat in 2019 al zo’n 23.000 bezoekers trok en het festival LenteKabinet. De festivals vinden plaats vlakbij het leefgebied van zeldzame, bedreigde dieren. En dat ook nog op zeer ongunstige tijdstippen, zoals midden in het broedseizoen en tijdens de vogeltrek. Het is dus onbegrijpelijk dat het bestuur van het Recreatieschap toestemming heeft gegeven om hier jaarlijks twee driedaagse festivals met meer dan 50.000 bezoekers te laten plaatsvinden. 
Dergelijke festivals vallen zeker niet onder ‘legaal gebruik’. 
Daarnaast willen de bestuurders van het gebied een vakantiepark bij Twiske Haven toestaan, met huisjes die het jaar rond geboekt kunnen worden, wat ook al strijdig is met de Natuur 2000-richtlijn en de bestemmingsplannen van de gemeenten Landsmeer en Oostzaan, op wiens grondgebied Het Twiske zich bevindt. Er is namelijk alleen dagrecreatie toegestaan. 


Bestuurders lappen EU-richtlijn aan hun laars
Eigenaar van het natuurgebied is Staatsbosbeheer, die het in erfpacht heeft uitgegeven aan het Recreatieschap Twiske-Waterland. Het recreatieschap is dus verantwoordelijk voor het beheer van het gebied, ook in financiële zin. Dat verklaart ook de plannen: om financieel rond te komen wil men de recreatie in Het Twiske verder uitbreiden. Terwijl festivals absoluut niet zijn toegestaan, heeft het bestuur van het Recreatieschap – in strijd met de Natuur 2000-richtlijn – nu al toestemming gegeven om jaarlijks drie festivals met meer dan 14.000 bezoekers te organiseren. Het beleid van het Recreatieschap vormt een regelrechte bedreiging voor zeldzame en beschermde dieren. Zo vindt het festival Welcome to The Future vlak bij het schiereiland De Leers plaats, wat het leefgebied is van verschillende soorten vogels en worden tijdens deze festivals ook de rietkragen waarin de rietzanger, snor, kleine karakiet, watersnip en roerdomp broeden, vertrapt.
Dit, terwijl de aanwezige vogels op geen enkele wijze mogen worden verstoord en de aanwezige natuur niet verder mag worden aangetast. 

Zo lapt het Recreatieschap dus willens en wetens de geldende wettelijke bepalingen aan zijn laars. En dat zonder dat onze overheden ingrijpen; de provincie Noord-Holland en onder meer de gemeenten Amsterdam, Oostzaan en Landsmeer, maken namelijk zelf deel uit van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland.
Alle aanleiding dus om de bestuurders van het Recreatieschap aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Stichting NatuurAlert Nederland schaart zich daarom achter Stichting Hart voor het Twiske, die al sinds 2012 strijdt tegen de aantasting van de natuur en de verstoring van de aanwezige vogels. De beide stichtingen hebben inmiddels gezamenlijk een advocaat aangezocht, voor het geval dat juridische procedures noodzakelijk blijken te zijn.

Beheer Natura 2000-gebied past niet bij Recreatieschap 
NatuurAlert richt zich ook in algemene zin tegen situaties waar beschermde natuur met Natura 2000-status beheerd worden door recreatieschappen. De belangen van de beschermde natuur en die van een recreatieschap zijn per definitie strijdig. De provincie Zuid Holland heeft haar Natura 2000-gebieden inmiddels teruggegeven aan Staatsbosbeheer. Natuur Alert wil ook dat de provincie Noord-Holland en andere provincies dat gaan doen.

Zie voor informatie over Stichting Hart voor Het Twiske: http://www.hartvoorhettwiske.nl
Een video-impressie van het dance-festival Welcome to The Future in 2019 geeft een indruk van het conflicterende belang dat de plannen van het Recreatieschap Twiske-Waterland opleveren voor de natuur in Het Twiske.

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne