Privacyverklaring

Disclaimer

Privacyverklaring

Versie 1 / 1-12-2020

Privacy
Stichting NatuurAlert Nederland hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Stichting NatuurAlert Nederland is de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Stichting NatuurAlert Nederland staat geregistreerd op Westerhoutpark 28  in Haarlem. 

Wanneer verzamelt Stichting NatuurAlert Nederland informatie over mij? 

Direct
Je kunt ons persoonsgegevens geven wanneer je: doneert, een periodieke overeenkomst aanvraagt, je aanmeldt voor een van onze bijeenkomsten of evenementen, een fondsenwervende actie voor ons doet, met ons communiceert, je inschrijft voor e-mailnieuwsbrieven en een reactie achterlaat op onze social media-accounts.

Sociale media
We kunnen informatie over je krijgen via jouw social media-accounts of -services. We kunnen dit uitsluitend doen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kunt deze instellingen zelf beheren.

Websites
Wij gebruiken bezoekstatistieken om te zien hoe websitebezoekers als jij onze website gebruiken, zonder je persoonlijke gegevens op te slaan.

Welke informatie verzamelt Stichting NatuurAlert en waarom? 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, geboortedatum) en contactgegevens (zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer) om je vragen en verzoeken te kunnen afhandelen, om je te registreren voor onze evenementen, om contact met je op te nemen over updates en fondsenwervende activiteiten, om je te voorzien van informatie op het moment dat je voor ons in actie komt en wanneer je ons aanwijst als executeur testamentair.

 • Financiële gegevens (zoals bankgegevens) om je giften en structurele donaties te verwerken en bij te houden.

 • Gegevens over je steun aan Stichting NatuurAlert, zoals de bedragen die je schenkt.

 • Als je ons – door het toestaan van cookies – toestemming geeft, verzamelen we je IP-adres, je social ID, en bekijken we je surfgedrag, zodat we je betrokkenheid kunnen volgen en om je online informatie te laten zien die aansluit bij je interesses, behoefte en betrokkenheid.

Wij kunnen (delen van) hierboven vermelde gegevens ook gebruiken om:

 • Onze fondsenwervende activiteiten te analyseren.

 • Onze services en communicatie aan en met jou te verbeteren door het houden van enquêtes nadat je een van onze evenementen of bijeenkomsten hebt bezocht of, bijvoorbeeld door donateursonderzoeken uit te voeren.

 • Je wensen te registreren als je ons benoemt als executeur testamentair.

 • Je op een suppressielijst te zetten, wanneer je ons vraagt geen contact meer met je op te nemen, zodat wij hier zo goed mogelijk aan kunnen voldoen.

Je kunt je afmelden voor onze campagnes en communicatie
Als je niet wilt dat via sociale media advertenties worden getoond, dan kun je dat bij deze platforms afmelden.

Wie heeft toegang tot mijn informatie? 
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.
In geen enkel geval zal Stichting NatuurAlert je gegevens verkopen of zomaar ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.

Hoe beveiligen jullie mijn persoonlijke gegevens? 
Stichting NatuurAlert slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. Voor de bescherming van je persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren, worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens die tussen jou en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen.

Stichting NatuurAlert maakt gebruik van een beveiligde internetomgeving zodra je begint met het afronden van je eenmalige gift of donateurschap. Via SSL worden je transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het ‘groene slotje’ in je browser.
Overboeking vindt plaats op basis van specifieke beveiligingsmethodes van jouw eigen bank.

Hoe lang bewaren jullie deze gegevens?
De door jou verstrekte gegevens bewaren wij, zolang als nodig is voor de door jou beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.
Je naam en e-mailadres slaan wij op zolang je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven en/of mailings.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens? 
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen organisaties niet zomaar persoonsgegevens verwerken.
Organisaties mogen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer de gegevensverwerking op één van de zes AVG grondslagen is gebaseerd.

Stichting NatuurAlert verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • Als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven;

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder voor de boekhouding en de belasting en andere verplichte wet- en regelgeving;

 • Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om je (structurele) donatie te kunnen verwerken;

 • Als het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen waarbij wij je rechten en vrijheden altijd zullen respecteren.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen en kan ik toegang krijgen tot mijn gegevens? 
De AVG geeft je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, wijziging of verwijdering. Neem voor het uitoefenen van deze rechten contact met ons op via info@natuuralert.nl
We zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen, maar dit kan tot 30 dagen duren. Mogelijk word je gevraagd om enkele identificerende vragen te beantwoorden. 

Informatie en inzage 
Je kunt alle gegevens opvragen die we over je hebben. Dien dit verzoek in via bovengenoemde contactgegevens, zodat wij het in behandeling kunnen nemen en je een overzicht kunnen geven van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Rectificatie
Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die van jou hebben niet kloppen, heb je het recht om te vragen deze gegevens bij te werken. Neem als je gegevens wilt laten bijwerken contact op met bovengenoemde contactgegevens.

Beperking
Je hebt het recht om ons te vragen het gebruik van persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen stop te zetten of te beperken, bijvoorbeeld als ze niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt, of als er onenigheid bestaat over de juistheid of legitiem gebruik. Als je het gebruik gegevens wilt laten beperken, neem je contact met ons op via de bovenstaande gegevens.

Toestemming intrekken en maken van bezwaar
Op het moment dat wij persoonsgegevens verwerken waarvoor je toestemming hebt gegeven, kan je jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens op elk gewenst moment intrekken. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer voor dat doel zullen verwerken.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van een ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden, dan mag je hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

Als je jouw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt aantekenen tegen het door ons verwerken van persoonsgegevens, neem je contact op via bovengenoemde contactgegevens.

Verwijdering 
In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op verwijdering) of over te dragen aan een andere organisatie (“dataportabiliteit”), bijvoorbeeld als je vindt dat wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben of onrechtmatig gebruiken.

Als je hebt gevraagd om je niet meer te benaderen, moeten we wat beperkte informatie bijhouden om ervoor te zorgen dat je in de toekomst niet meer wordt gecontacteerd.

Gegevensoverdraagbaarheid
Als wij je persoonsgegevens verwerken op grond van je toestemming of voor de uitvoering van een contract, mag je ons verzoeken om de aan ons verstrekte persoonsgegevens terug te geven in een standaardformaat, zodat je deze aan een andere verantwoordelijke kunt verstrekken. Wanneer dat mogelijk is, kan je ons ook verzoeken de persoonsgegevens direct aan de andere verantwoordelijke door te geven.

Als je gebruik wil maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid, neem je contact met ons op via de bovengenoemde contactgegevens.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Als je je zorgen maakt over de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de bovengenoemde contactgegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer update Stichting NatuurAlert deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is voor het laatst geupdatet op: 1 december 2020. We wijzigen deze privacyverklaring wanneer dat nodig is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens behandelen, maken we dit duidelijk op onze websites of nemen we rechtstreeks contact met je op.

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne