TEAM NATUURALERT

‘Ieder vanuit zijn eigen invalshoek en achtergrond, werken wij samen aan versterking van de positie van de natuur en de natuurbescherming’

Jan Hoekema | voorzitter

‘We moeten als maatschappij en als bewoners van dit land nu of nooit de slag maken naar echte vergroening. Daar hoort groener leven bij, maar ook zuinig zijn op de natuur. Natuur is geen museum of pretpark maar een levend en veranderend samenstel van fauna en flora. Beiden krijgen aandacht van Stichting Natuuralert. Beter natuurbehoud begint met de boom in je eigen tuin en die van je directe buren. Zuinigheid met vlijt bouwt bomen als kastelen.’

Esther Janknegt | lid bestuur

‘Van kinds af aan heb ik mij druk gemaakt over de natuur, en dan met name over de vervuiling en achteruitgang ervan. Achter mensen aanhollen op straat die hun afval ‘verloren’. De natuur heeft ons ontzettend veel gegeven, maar wij als maatschappij hebben alleen maar ‘genomen’. Het is tijd voor verandering. Met de stichting Natuur Alert wil ik meer bewustwording creëren bij de nieuwe generatie. Ik wil samen met belanghebbenden zoeken naar een balans, waarin we fijn kunnen leven door gebruik te maken van de natuur, maar ook iets terug kunnen geven. Op zoek naar een gezond milieu voor mens, dier en natuur.’

Sacha Schneiders | penningmeester

Ik vind het heel belangrijk dat wij in Nederland nu ophouden met bomen kappen en dat wij de natuur die we nog hebben beschermen, versterken en uitbouwen. Die natuur helpt ons de CO² en het fijnstof uit de lucht te halen, die we er toch nog inbrengen. Zonder natuur geen klimaatneutraal Nederland. Biodiversiteit en ecologisch evenwicht zijn onlosmakelijk verbonden met een gezonde natuur en leefklimaat. Dus ook die moeten we beschermen en inbreuken daarop tegengaan. Met NatuurAlert gaan we een stap in de goede richting zetten. Ik hoop een grote stap.’ 

Maarten van Vliet | secretaris

Het is de natuur die ons voedt, die ons alle hulpbronnen levert en die ons doet ademen. En waarvan we enorm kunnen genieten tijdens een wandeling over de heide of in een bootje op het wad. Waarom laten wij dat toch allemaal door onze handen glippen? Toen ik als 18-jarige na een soloreis door West Canada terugkwam in ons land van kaarsrechte lijnen en rijtjeshuizen, realiseerde ik mij voor het eerst dat wat wij hier natuur noemen eigenlijk niets anders is dan wat stukjes uitzondering in verder tot in de menselijke perfectie ontgonnen, onderworpen en geëxploiteerd cultuurland. En zelfs die paar stukjes restnatuur blijken niet veilig voor onze bijna dwangmatige exploitatiedrift en de manifestatie van doelzoekende bestuurlijke ego’s. Vervreemd van de natuur als wij zijn, willen we maar niet inzien dat wij marchanderen aan het doodsbed van een stervende natuur en uiteindelijk van ons eigen bestaan. Daarin kunnen wij hopelijk iets betekenen.’

Frank Zoontjes | lid bestuur

‘Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna. Er verdwijnen elk jaar weer planten- en diersoorten door bedrijvigheid en wegenbouw, door schaalvergroting in de landbouw en door de almaar oprukkende verstedelijking. De verschraling van het stedelijke en agrarische landschap gaan ook ten koste van de leefbaarheid. Terwijl er juist zoveel mogelijkheden zijn om ook onze steden te voorzien van rijk en gevarieerd groen. We zouden heel goed samen met de natuur kunnen leven. Ik wil de teloorgang van de natuur helpen terugdraaien. We kunnen de ontbossing stoppen, de biodiversiteit verbeteren, de landbouw verduurzamen. Daar vecht ik voor.’

Campagneteams

Het bestuur van NatuurAlert is integraal verantwoordelijk voor en betrokken bij de activiteiten van de stichting.

Campagneteam grootschalige boskap Sallandse Heuvelrug 
Maarten van Vliet / Sacha Schneiders / Liet Boon / Anton van Beek
Coördinatie: Maarten van Vliet

Campagneteam MTB-route / reptielen Sallandse Heuvelrug
Jan Hoekema / Maarten van Vliet / Liet Boon / Anton van Beek 
Coördinatie: Jan Hoekema

Campagneteam Uitkijktoren de Loenermark
Maarten van Vliet / Sacha Schneiders / Eric Hoogervorst / Wim Huijser
Coördinatie: Maarten van Vliet

Campagneteam MTB-route Drents-Friese Wold bij Vledder
Marrit Hoofman / Dons Sars / Maarten van Vliet / Jan Hoekema
Coördinatie: Jan Hoekema

Campagneteam Bossenstrategie 
Jan Hoekema / Frits van Beusekom / Maarten van Vliet
Coördinatie: Jan Hoekema i.s.m. Frits van Beusekom

Campagneteam groene stad Enschede
Angela Dillerop / Maarten van Vliet

Projectteam onderzoek vleermuizen en festivalgeluid
Angela Dillerop / Jan Hoekema / Maarten van Vliet
Coördinatie: Jan Hoekema

Projectteam onderzoek en advies onafhankelijke natuurtoets
Sacha Schneiders / Angela Dillerop / Maarten van Vliet

__________________________________

Wetenschappelijke adviescommissie

De wetenschappelijke commissie van NatuurAlert adviseert het bestuur en levert bijdragen aan het onderzoek in het kader van de dossiers en campagnes van de stichting. 

__________________________________

Regiovertegenwoordigers, adviseurs, ondersteuners

Team NatuurAlert heeft inmiddels regiovertegenwoordigers in Drenthe, Salland, Twente en Kennemerland, die geheel belangeloos steun verlenen aan het realiseren van onze doelen. Dat geldt ook voor verschillende adviseurs en ondersteuners, niet alleen op inhoudelijk
vlak, zoals op het gebied van flora en fauna, bodemgesteldheid, waterbeheer, milieu, natuurbeheer en natuurbescherming,
maar ook in praktische zaken, zoals ecologisch onderzoek, juridische aangelegenheden en de communicatie. 

Michelle Grothe | Regio Kennemerland

Naast mijn werk als wandelcoach ben ik al jaren druk met vrijwilligerswerk: onder meer bij de begeleiding van vluchtelingen én in de natuurbescherming.
Iedereen weet zo langzamerhand wel dat de natuur zwaar onder druk staat en dat dit ons eigen voortbestaan in gevaar brengt. Op een steenworp afstand van de hoogovens van Tata Steel en de landingsbanen van Schiphol weten de bewoners van Kennemerland in ieder geval dat er jarenlang grenzen zijn overschreden.  
Dat heeft naar mijn mening alles te maken met de inrichting van ons economisch systeem en ons consumptiepatroon. Zolang de kosten van het ‘uit-nutten’ van grondstoffen en de vervuiling door onze productieprocessen niet worden doorberekend in producten en diensten is de natuur vogelvrij en wordten die kosten voldaan met de afbraak van de natuur en van onze eigen gezondheid. Kortom, de omslag naar een evenwichtiger ‘betekeniseconomie’ is dringend noodzakelijk.

Ook op minder opvallende wijze en kleinere schaal wordt de natuur geschaad door de dadendrang van organisaties en overheden die het niet zo nauw nemen met de instandhouding van flora en fauna. In mijn directe leefomgeving, de regio Kennemerland, zet ik mij dan ook graag in voor de bewustwording die voor deze verandering noodzakelijk is. Waar ik kan, strijd ik voor de natuur, bijvoorbeeld voor de landgoederen Elswout en Duinlust, unieke stukjes natuur met historie. Door toenemende recreatie, maar ook door commercialisering en exploitatie staan de flora en fauna hier onder druk.
In de hoedanigheid van ‘mevrouw Borski‘ voerde ik onder meer actie tegen een grootschalig muziekfestival, tegen ‘Movies at Elswout’ en tegen de opening van een restaurant met B&B op landgoed Elswout.
Daarnaast kom ik ook op voor de natuur van Duinlust en het natuurgebied Middenduin in Overveen, waar de natuur vrijwel zeker in gevaar komt als er geen goede voorlichting is en er geen voorwaarden gesteld worden aan de huisvesting van een groep van 75 vluchtelingen. De gemeente hoort de Wet natuurbescherming natuurlijk wel in acht te nemen. 

In deze situaties trek ik aan de bel bij het bevoegd gezag. Zodoende voer ik als regio-vertegenwoordiger voor Kennemerland van NatuurAlert nu intensief overleg met de gemeente Bloemendaal over de spelregels, de voorlichting aan de aanstaande bewoners en de handhaving. Zo hopen wij onder meer de op het landgoed verblijvende vleermuizen in stand te houden.

Angela Dillerop - von Piekartz | Regio Twente

Ik ben geboren en opgegroeid in het veendorp Vriezenveen. en herinner mij nog levendig hoe ik als kind door de weilanden liep, in de sloten naar kikkers keek, naar de dikkoppen en waterplanten terwijl ik tussen de koeien doorliep en de geur van hooi rook. Dat was nog in het landschap van voor de ruilverkaveling. Er is veel veranderd en niet altijd ten goede. Het lijkt erop dat we vergeten zijn hoe belangrijk de natuur is en hoe waardevol onze landschappen. 
Na mijn werkzame leven in het sociale werk en het onderwijs  ben ik nu enkele jaren met pensioen en heb ik meer tijd om mij bezig te houden met de bescherming van de natuur. Ik zet mij in de regio Twente onder meer in voor de bescherming van vleermuizen en voor de verbetering van gemeentelijk bomenbeleid. 

Dat is inmiddels bijna een dagtaak, want wij mensen plegen op allerlei manieren inbreuk op de natuur met alle schadelijke gevolgen van dien: door bouwprojecten, grote evenementen, ingrepen in natuurgebieden en ook door onverantwoorde bomenkap. 
Soms gebeuren dingen illegaal, maar meestal is er sprake van een omgevingsvergunning of een evenementen-vergunning. Wanneer er natuurschade dreigt, moet de initiatiefnemer door een ecologisch bureau een beknopt ecologisch onderzoek laten uitvoeren. De kwaliteit van die onderzoekjes laat vaak veel te wensen over. Om die reden volg ik de vergunningverlening op de voet, vraag ik ecologische rapporten op en onderhoud ik intensief contact met gemeentes en de provincie. 

Gaat er iets niet goed, dan kan het bevoegd gezag rekenen op een bezwaarschrift, een handhavingsvergunning en soms, als het echt niet anders kan, een juridisch proces.  
Daarnaast proberen we met het team van NatuurAlert ook om proactief bezig te zijn, door het bevorderen van onderzoek – bijvoorbeeld op het vlak van de invloed van festivalmuziek op vleermuizen – of door het lobbyen voor een systematiek voor een daadwerkelijk onafhankelijke beoordeling van natuurtoetsen.

Rob Wiewel | ondersteuner sociale media

Het was mijn vader, die mij, als circa zesjarig Hageneesje, regelmatig ’s morgens vroeg meenam de duinen in, op fietsafstand van ons huis. Wij hadden een bijzondere aandacht voor vogels. Later verdiepte ik de opgedane natuurkennis door de natuurgidsencursus en de kadercursus van het IVN te volgen. Daarna volgde een periode van ruim een kwart eeuw, waarin ik veelvuldig actief was als natuurgids voor het IVN, de Stichting Bomen Over Leven, als invaller van de boswachter van Staatsbosbeheer en later zelfstandig, onder mijn eigen naam. Eerst alleen voor volwassenen, later ook voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Sinds een aantal jaren ben ik, als pensionado, ‘actief in ruste’ en deel ik mijn kennis, ervaring en soms gekruide meningen via diverse digitale kanalen, vooral op www.twitter.com/@BoswachterRob
Met plezier zet ik mij als ondersteuner van de digitale media in voor de Stichting NatuurAlert.’ 

Help jij het verschil maken? Steun jouw campagne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.