NatuurAlert dient bezwaar in tegen afwijzing handhavingsverzoek boskap Sallandse Heuvelrug

Ondanks het dringende verzoek van NatuurAlert van 11 september om de grootschalige boskap op de Sallandse Heuvelrug in ieder geval tijdelijk te staken heeft het bestuur van Provincie Overijssel volop de tijd genomen en het officiële handhavingsverzoek uiteindelijk op 17 november afgewezen. Wij blijven van mening dat de boskap in strijd is met de Wet natuurbescherming. Dus hebben we een bezwaar ingediend en vragen wij een voorlopige voorziening bij de rechter.

NatuurAlert heeft met teleurstelling kennis genomen van de afwijzing door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van haar verzoek om de boskap op de Sallandse Heuvelrug bij Helhuizen te stoppen.
Dit verzoek tot handhaving werd gedaan omdat de NatuurAlert de boskap als illegaal beschouwt, als niet-proportioneel grootschalig, als onnodig en als inbreuk op de leefomgeving van onder meer beschermde reptielen, de boommarter en in zekere mate zelfs de soorten waar het volgens de terreinbeheerders allemaal om te doen is: nachtzwaluw, roodborsttapuit en korhoen.
 

Ook nu al driekwart van de huidige kap van ruim 55 hectare bos heeft plaatsgevonden, vindt NatuurAlert het noodzakelijk om door te zetten en de kap alsnog te stoppen, waarbij we tevens  van de rechter ten principale een uitspraak willen vragen over de toelaatbaarheid van de boskap, zowel voor wat de procedure betreft als gelet op de inhoud.
Daarbij weegt NatuurAlert mee dat deze kap onderdeel vormt van nog grotere kapplannen, van in totaal tenminste 150 hectare, zoals beschreven in het verouderde Beheerplan Natura 2000 van de Sallandse Heuvelrug. 

Verder is NatuurAlert van mening dat deze operatie niet alleen een verslechtering betekent van de leefomgeving van beschermde reptielen, vogels en andere dieren, maar ook dat het absoluut niet proportioneel is om zo’n groot bos te kappen om het alleen door kunstmatige bijplaatsing nog aanwezige korhoen te redden en nog meer droge hei te creëren in wat nu al en van de grootste aaneengesloten droge heidegebieden van Europa is. 
Dit te meer daar de feitelijke oorzaken van het uitsterven van het korhoen – vermesting, verzuring, verdroging, recreatiedruk, pesticidengebruik – niet worden aangepakt, wat de boskap voor het korhoen vooralsnog nutteloos maakt.

NatuurAlert heeft daarom direct bezwaar ingediend bij de Provincie Overijssel tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek en zal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank om het kappen te doen stoppen, totdat op het bezwaar (en zo nodig) beroep is beslist. Wij hopen daarmee te bereiken dat de resterende bomen kunnen blijven staan en de wettelijk beschermde dieren weer met rust worden gelaten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *