Minister wil controversiële Bossenstrategie nog snel door Kamer loodsen

‘Compleet onverantwoord’ betogen de stichtingen NatuurAlert Nederland en Natuurvolgend Bosbeheer, ‘de doelstellingen van de Bossenstrategie en de middelen zijn namelijk fundamenteel strijdig’.
Terwijl alles er op wees dat de behandeling van het controversiële concept Bossenstrategie zou worden doorgeschoven tot na de Tweede Kamerverkiezingen, heeft de minister het beleidsvoornemen nu toch op de agenda geplaatst van de vergadering van de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid van maandag 8 februari. 
De beide stichtingen hebben het proces van de totstandkoming vanaf het begin op de voet gevolgd en daarover contact onderhouden met de betrokken ambtenaren. 
‘Het spijt ons dan ook zeer te moeten vaststellen dat de kwaliteit van dit beleidsvoornemen, met name inzake het beheer van onze bossen, uitermate teleurstelt’, schrijven de stichtingen in een brief aan de commissie LNV. Zij wijzen daarbij met name op de onderdelen ‘Vlaktekap’ en ‘Revitalisering’.
De stichtingen doen een dringend beroep op de commissie om de plannen van de minister af te wijzen en haar te bewegen om het beheer van onze bossen opnieuw ‘en dan beter’ ter hand te nemen. Als aanzet hiervoor bieden zij de leden van de commissie LNV hun ‘Amendement op de Bossenstrategie’ aan. 

Vlaktekap in strijd met ambities en doelen Bossenstrategie
De stichtingen noemen het onbegrijpelijk dat de schadelijke en onrendabele bedrijfsvorm ‘Vlaktekap’ wordt geïntroduceerd als standaard voor regulier bosbeheer, ‘Vlaktekap is in flagrante strijd met de eigen ambities en doelen van de minister’. Zij herinneren de commissie aan de motie Beckerman-Smeulders, waarin werd verzocht wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar ‘de effecten van vlaktekap op de ecologische kwaliteit van bosecosystemen’. Naar aanleiding van die vraag heeft NatuurAlert op eigen initiatief een onderzoeksopdracht verstrekt aan een wetenschappelijk team onder leiding van Prof.dr.ir. R. Rabbinge. 
De conclusie van het op 1 december 2020 gepubliceerde rapport is dat ‘Vlaktekap’ schadelijk is voor biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en klimaat, en bovendien financieel verliesgevend.

Revitalisering
Het thema ‘Vlaktekap’ vormt volgens de stichtingen niet het enige fundamentele probleem in de Bossenstrategie. In het uitwerkingsdocument ‘Bos voor de toekomst’ staat het thema ‘Revitalisering’ centraal. ‘Na grondige analyse van dit document moeten wij helaas constateren dat het hele revitaliseringsprogramma is gebaseerd op onjuistheden en ongefundeerde aannames en beweringen. De doelstellingen en middelen zijn fundamenteel strijdig. En dat met een prijskaartje van 1,5 miljard tot het jaar 2050.’ 

Gezien de ernstige tekortkomingen van de onderdelen ‘Vlaktekap’ en ‘Revitalisering’ van de Bossenstrategie menen de stichtingen dat het ‘onverantwoord en ondenkbaar’ is dat de commissie LNV van de Tweede Kamer deze zou goedkeuren. ‘De Bossenstrategie zou daarmee staand beleid worden, met alle schadelijke gevolgen van dien.’

'Bossen worden in de uitvoeringsmaatregelen van de Bossenstrategie beschouwd als akkers met bomen. De doelstellingen en de middelen zijn fundamenteel strijdig '

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *